Thông báo làm khóa luận khóa 33 - Bộ môn Khoa học Máy tính

Theo danh sách xét duyệt của Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính có 05 sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp. Căn cứ vào đăng ký hướng dẫn của giáo viên và nguyện vọng làm khóa luận của sinh viên, Bộ môn Khoa học Máy tính phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên như sau:
STT Họ tên sinh viên Họ tên giáo viên hướng dẫn
1 Nguyễn Đoàn Nguyên An  Hoàng Thị Lan Giao
2 Nguyên Tân An Trương văn Quốc Nhật 
3 Trần Hữu Hải Trần Thanh Lương
4 Trương Công  Hòa Đoàn Thị Hồng Phước 
5 Trần Thị Hoàng Quế Trương Công Tuấn

Bộ môn Khoa học Máy tính đề nghị các sinh viên có tên trên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài khóa luận.