Thông báo ủy quyền giải quyết công việc của bộ môn Hệ thống thông tin

Trong thời gian từ ngày 22/4/2014 đến ngày 21/8/2014, Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin thuộc Khoa Công nghệ Thông tin sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài, mọi công việc của Bộ môn trong thời gian này sẽ ủy quyền cho ThS. Nguyễn Thị Bích Lộc - chịu trách nhiệm giải quyết.