Cử cán bộ đi làm việc và thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vụ xác định như cầu và đề xuất các nội dung cần cử cán bộ khoa học và công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Theo công văn số 1692/BKHCN-TCCB ngày 14/5/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất nhu cầu cử cán bộ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại đơn vị KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài, Trường  Đại học Khoa học đề nghị  cán bộ các đơn vị xác định nhu cầu và đề xuất các nội dung cần cử cán bộ KH&CN (theo hình thức cá nhân/nhóm cán bộ) đi làm việc và thực tập có thời hạn tại đơn vị KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo mẫu đính kèm. Đây là cơ sở để Bộ KH&CN trình Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án "Thí điểm cử cán bộ KH&CN làm việc và thực tập có thời hạn tại đơn vị khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài”. Mục tiêu của Đề án là thí điểm chính sách mới của Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ trong việc cử cán bộ hoặc nhóm cán bộ khoa học sang các tổ chức khoa học tiên tiến ở nước ngoài làm việc hoặc thực tập có thời hạn nhằm tiếp cận, tranh thủ sự hỗ trợ trực tiếp của đối tác nước ngoài về nhân lực khoa học trình độ cao, trang thiết bị thí nghiệm-thử nghiệm hiện đại, phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như học hỏi, kế thừa các thành tựu khoa học và công nghệ mới… để giải quyết những vấn đề khoa học khó, đòi hỏi trình độ cao mà trong nước không thể hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết. Từ đó vừa góp phần rút ngắn thời gian nghiên cứu những nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, cấp bách, vừa nâng cao được chất lượng sản phẩm khoa học. Đồng thời góp phần đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học nòng cốt, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ KH&CN có trình độ KH&CN cao mang tầm quốc gia và quốc tế, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế trong hoạt động KH&CN.

Quý thầy cô có nhu cầu đi làm việc và thực tập tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài vui lòng điền thông tin theo mẫu đính kèm (M1 , M2) và gửi về VPK trước ngày 06/6/2014./.