Quy định về công tác giảng viên cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Ngày 23/9/2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-ĐHKH “Quy định về công tác giảng viên cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ” của Trường Đại học Khoa học.

QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG TÁC GI
ẢNG VIÊN CỐ VẤN HỌC TẬP
CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giảng viên cố vấn học tập (sau đây viết tắt là CVHT) là chức danh kiêm nhiệm của giảng viên phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ.

2. CVHT được lựa chọn từ giảng viên của trường theo các tiêu chuẩn sau:

- Giảng viên đã được công nhận hết thời gian tập sự, đã có thời gian công tác tại trường từ 2 năm trở lên.

- Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế Đào tạo, quy chế về công tác học sinh-sinh viên ở trường đại học.

- Nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy trình kiểm tra - đánh giá, vị trí yêu cầu của các học phần, ngành học được phân công cố vấn; có khả năng nắm bắt hoàn cảnh, khả năng, kiến thức của người học.

- Thường xuyên giảng dạy tại Trường; trường hợp phải đi công tác thì thời gian vắng mặt ở trường liên tục không quá một tháng trong một học kỳ. 

3. Mỗi CVHT phụ trách một lớp - khóa ngành tuyển sinh, với số lượng tối đa là 70 sinh viên. Danh sách CVHT ở mỗi khoa do Trưởng khoa lựa chọn, trình Hiệu trưởng (thông qua Phòng Đào tạo Đại học) ra quyết định. Khi có sự thay đổi CVHT cũng tiến hành theo quy trình trên.

4. Nhiệm kỳ của CVHT theo thời gian của khóa đào tạo. Kết thúc khóa học, CVHT bàn giao lại số sinh viên chưa tốt nghiệp (nếu có) cho Khoa quản lý.

B. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Những nhiệm vụ chung

1.1. Tổ chức gặp mặt sinh viên của lớp mình phụ trách vào đầu khóa học (trong tuần sinh hoạt đầu khóa) nhằm làm quen và thống nhất về phương pháp làm việc; quy định về thời gian tiếp sinh viên; đề xuất cử ban cán sự lớp.

1.2. Tư vấn cho sinh viên về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của ngành học, kế hoạch học tập, đăng ký học phần, định hướng nghề nghiệp...

1.3. Tư vấn cho sinh viên thực hiện nghiêm túc Quy chế học vụ đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các quy định có liên quan đến học sinh, sinh viên.

1.4. Tư vấn cho sinh viên về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội. Phối hợp và hỗ trợ Phòng Đào tạo Đại học, Đoàn thanh niên tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khóa của lớp mình phụ trách. 

1.5. Nắm bắt tình hình phấn đấu, rèn luyện, diễn biến tư tưởng của sinh viên trong lớp để kịp thời có giải pháp thích hợp giúp đỡ sinh viên phấn đấu tốt hơn.

1.6. Định kỳ mỗi tháng một làn làm vệc với ban cán sự lớp và tổ chức sinh hoạt lớp cho toàn thể sinh viên trong lớp . Các buổi sinh hoạt lớp phải ghi biên bản.

1.7. Chỉ đạo Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên sau mỗi học kỳ. Tổ chức việc bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong lớp.

1.8. Định kỳ báo cáo với Trưởng khoa về tình hình sinh viên lớp mình phụ trách, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý đào tạo và quản lý sinh viên cuối mỗi học kỳ.

1.9. Bàn giao đầy đủ, kịp thời các vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp khi chuyển nhiệm vụ CVHT cho giảng viên khác theo sự phân công.

2. Những nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Hướng dẫn sinh viên đăng ký khối lượng học tập:

- Tập trung sinh viên thuộc lớp mình quản lý để hướng dẫn sinh viên về việc đăng ký khối lượng học tập cho từng học kỳ.

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy trình đăng ký học phần trên phiếu đăng ký học phần và đăng ý trực tuyến qua mạng Internet.

2.2. Tổ chức sinh hoạt lớp:

- Đối với tuần học đầu tiên, khi sinh viên mới nhập học: Tổ chức gặp mặt sinh viên lớp mình phụ trách để phân công nhiệm vụ ban cán sự lớp; giới thiệu và hướng dẫn thực hiện Quy chế học vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) và những vấn đề cơ bản liên quan với đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ; tư vấn về logic môn học và những yêu cầu của CVHT đối với lớp học...

- Sinh hoạt lớp hàng tháng: Tổ chức họp lớp vào cuối tuần mỗi tháng (trừ những trường hợp bất thường có thể tổ chức họp lớp đột xuất) để nắm tình hình về học tập, lên lớp, sinh hoạt của sinh viên trong lớp, đồng thời phổ biến kịp thời những yêu cầu của Nhà trường đến sinh viên trong lớp.

- Đầu năm học mới (bắt đầu từ năm thứ hai trở đi) tổ chức họp lớp để: tổng kết năm học, đưa ra phương hướng nhiệm vụ của năm học mới; kiện toàn lại Ban cán sự lớp (nếu cần); phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Khoa, Trường có liên quan đến lớp.

2.3. Những vấn đề khác liên quan đến sinh viên:

- Chỉ đạo việc bình xét phân loại và ký xác nhận kết quả phân loại điểm rèn luyện của sinh viên vào cuối mỗi học kỳ.

- Khi sinh viên có những vướng mắc khác về lý do học tập và rèn luyện, có thể tư vấn trực tiếp hoặc hướng dẫn sinh viên đi tham khảo ý kiến những nơi chịu trách nhiệm giải đáp.

C. QUYỀN LỢI CỦA GIẢNG VIÊN CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Có quyền tham gia các Hội đồng khi xem xét các vấn đề liên quan đến sinh viên mình phụ trách.

2. Được các đơn vị chức năng trong Trường cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến lớp mình phụ trách để tham khảo.

3. Được hưởng các chế độ và được tính khối lượng công tác theo quy định.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo Đại học, các Khoa tổ chức tập huấn và cung cấp các tài liệu liên quan đến sinh viên cho CVHT vào đầu mỗi năm học hoặc khóa học.

2. Kết thúc mỗi năm học, các Khoa làm thủ tục tính toán khối lượng công tác (có xác nhận của Phòng Đào tạo Đại học) để tổ Tài vụ thanh toán tiền vượt giờ (nếu có) cho CVHT.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung các đơn vị báo cáo cho Hiệu trưởng (qua Phòng Đào tạo Đại học) để điều chỉnh cho phù hợp.