Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2017

Khoa CNTT vừa nhận được công văn của nhà trường thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, KH&CN cấp ĐHH và KH&CN cấp cơ sở năm 2017 như sau:

1. Đối với cá nhân

- Đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp, bao gồm đề tài KH&CN cấp Bộ, đề tài cấp KH&CN cấp ĐH Huế và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Đối với các đề tài KH&CN cấp Bộ và cấp ĐH Huế, ngoài nộp phiếu đề xuất thì cá nhân phải đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn 

2. Đối với đơn vị

Lâp danh sách tổng hợp từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và gửi bằng văn bản có chữ ký xác nhận của trưởng đơn vị cùng với phiếu đề xuất các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề cuất của cá nhân qua hệ thống Thông tin hoặc địa chỉ nckhdn@gmail.com.

3. Tiến độ thực hiện

a. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế đến hết ngày 7/3/2016.

- Các đơn vị nộp danh mục tổng hợp (Mẫu 2 - Phụ lục I) và các phiếu đề xuất của cá nhân (Mẫu 1 - Phụ lục I) cho Trường chậm nhất đến hết ngày 7/3/2016.

b. Các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế  đến hết ngày 25/3/2016.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho trường (Mẫu 1 - DM ĐHH) chậm nhất đến hết ngày 25/3/2016.

c. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

- Bao gồm các đề tài KH&CN cấp trường, cấp khoa (hoặc tương đương), các hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác (tham gia Chợ công nghệ, và thiết bị, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ,..).

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường (Mẫu 1 - Phụ lục II và Mẫu 2 - Phụ lục II) chậm nhất đến hết ngày 30/5/2016.

 

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến quý thầy cô có đăng ký các đề tài các cấp trong năm 2017 xin vui lòng chuẩn bị theo hướng dẫn và nộp đăng ký bằng bản in và file về khoa qua trợ lý NCKH&HTQT của Khoa theo địa chỉ email dangbinh@gmail.com. Hạn thời gian các đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp gửi về Khoa CNTT như sau:

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp bộ : các đề xuất xin gửi về Khoa chậm nhất 8h00 sáng thứ 2 ngày 7/3/2016 để khoa tổng hợp và xét đề xuất lên trường.

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế: chậm nhất ngày 22/3/2016.

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: chậm nhất ngày  23/5/2016.

Trân trọng cảm ơn./.

TL. NCKH & HTQT

Nguyễn Đăng Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi tndieu [02/03/2016 14:54]