Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Khoa học

Dưới đây là Quyết định số 176/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy

của giảng viên Trường Đại học Khoa học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Thông tư số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế và Quyết định số 7844/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Đại học Huế;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và ông Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính - CSVC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ Học kỳ I, năm học 2013 - 2014

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 ********Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [07/05/2014 15:52]