Các quy định và văn bản

Trường ĐHKH gửi thông báo nhắc nhở tiến độ học tập của các NCS khóa năm 2013 (tập trung không liên tục) và khóa 2014 (tập trung liên tục)