Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Thực hiện kế hoạch công tác của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: 08g00 ngày 19/11/2016 tại Hội trường A1.

Thành phần: Toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động

Cán bộ giảng dạy, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học được nghỉ lên lớp cả ngày 19/11/2016 để tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam do Nhà trường và đơn vị tổ chức (thời gian dạy bù do Giáo viên chủ động sắp xếp).

Trang phục tham dự: cán bộ, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học đến dự Lễ kỷ niệm phải mặc lễ phục hoặc trang phục công sở theo “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước”

Trích công văn số 286/ĐHKH-TCHC
của Trường Đại học Khoa học