Thanh quyết toán công nợ, tạm ứng năm 2016

Theo quy định chế độ kế toán, tất cả các khoản công nợ, tạm ứng phát sinh trong năm 2016 phải hoàn thành việc thanh toán trong năm để quyết toán tài chính.

Do đó, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên còn nợ các khoản tạm ứng bao gồm: tạm ứng công tác phí, các khoản tạm ứng tiền lương, tạm ứng cho hoạt động chuyên môn (của đơn vị, cá nhân), tạm ứng của các chủ trì đề tài NCKH trong và ngoài Trường, đặc biệt là các đề tài ngoài trường còn nợ từ những năm trước 2016,… khẩn trương làm thủ tục chứng từ thanh quyết toán nộp cho Tổ KHTC phòng KHTC-CSVC.

Hạn cuối nộp chứng từ quyết toàn: 15/12/2016

Sau thời hạn trên, tổ KHTC không tiếp nhận các hồ sơ thanh toán tạm ứng nữa. Số công nợ của các cá nhân còn tồn đọng sẽ được gửi về các đơn vị đối chiếu, xác nhận cuối năm 2016 và sẽ là một trong những căn cứ để Nhà trường xét thi đua cho năm học. Đồng thời, Nhà trường sẽ có biện pháp thu hồi công nợ cho những khoản nợ tạm ứng kéo dài này.

Trích công văn số 276/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học