Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 tại Đại học Huế

Đại học Huế xây dựng kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, Pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) và người học trong toàn Đại học Huế.

Hưởng ứng ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuẩn thủ, chấp hành Hiến pháp, Pháp luật.

2. Yêu cầu: 

Ngày pháp luật phải được tổ chức sâu rộng trong toàn Đại học Huế

Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày pháp luật năm 2015; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2016, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

II. Chủ đề ngày pháp luật năm 2016 và các khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chủ đề

“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”

2. Khẩu hiệu: Tham khảo một số khẩu hiệu như sau hoặc các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề ngày pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghiêm chỉnh chh Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân

TÔn trọng, bảo vệ và chh Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

III. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức triển khai ngày pháp luật năm 2016

1. Nội dung

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đã được thông qua tại kỳ họp thử 10, Quốc hội khóa 13, trong đó, xác định tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 là một trong những hoạt động cần tập trung trong đợt cao điểm; các văn bản liên quan đến từng đối tượng với hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của CC, VC, NLĐ, người học để đối tượng được truyền truyền, phổ biến hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

2. Hình thức

Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng ngày pháp luật cụ thể hoặc lồng ghép thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của đơn vị.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật năm 2016 tập trung trong 2 tháng, bắt đầu thứ 01/10 đến hết 31/11/2016, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07-12/11/2016.

4. Kinh phí: Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí của đơn vị

 

Trích công văn số 1157/KH-ĐHH 
của Giám đốc Đai học Huế