Chỉ thị số 26/CT-TTg và chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủlà một trong những nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ, viên chức Nhà trường ngay từ đầy năm học 2016-2017, đồng thời từng bước thực hiện kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của Bộ GDĐT và Đại học Huế; Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết chỉ thị số 26/CT-TTg: xem tại đây;

Chi tiết chỉ thị số 26/CT-TTg: xem tại đây.

Trích công văn số 247/ĐHKH-TCHC
của Trường Đại học Khoa học