Lịch trực của Ban chủ nhiệm khoa

Địa điểm: Văn phòng Khoa

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng
Hoàng Quang

Hoàng Quang

Hoàng Quang

Hoàng Quang
Chiều

Các mảng phụ trách:

     
TS. Hoàng Quang
Trưởng khoa
Phụ trách chung và Đào tạo Sau đại học
PGS. TS. Trương Công Tuấn
Phó trưởng khoa
Đào tạo Đại học, Nghiên cứu Khoa học
ThS. Lê Văn Tường Lân
Phó trưởng khoa
Công tác Sinh viên, Cơ sở Vật chất và Đoàn thể