Đóng tiền Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết thông tin về việc đóng BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Mức đóng BHYT, thời gian đóng BHYT năm 2019-2020

Mức đóng: Bảo hiểm Y tế bắt buộc, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng 70%

Số tiền học sinh, sinh viên phải đóng BHYT là 46.935đ/tháng x số tháng đóng.

Thời gian đóng:  sinh viên tham gia đóng BHYT từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2019 (sinh viên có hạn thẻ BHYT 01/01/2019 hết hạn từ ngày 31/12/2019)

Phí bảo hiểm thân thể: 75.000đ/năm (tự nguyện)

Đối tượng không cần đóng BHYT tại trường:

Học sinh, sinh viên đã có thẻ bảo hiểm do địa phương cấp (như hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, thân nhân sỹ quan quân đội, công an,…) thì photo thẻ bảo hiểm để nộp tại Y tế trường.

Sinh viên có thể nộp theo lớp hoặc cá nhân tại Tổ y tế (tầng 1, Nhà E)

Trích thông báo số 248/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học