Thông báo về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước các nội dung sau:

I. Đối tượng được miễn học phí:

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của Văn phòng Quốc hội.

2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận ngheoef năm 2019 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sinh viên hệ cử tuyển.

4. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (Lô Lô, La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chút, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy đinh.

5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sinh viên học chuyên ngành các môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

7. Sinh viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận.

8. Sinh viên mồ côi cả bồ và mẹ.

II. Đối tượng được giảm 70% học phí:

  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn  theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Danh sách các xã đặc biệt khó khăn căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới biển, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai doạn 2017-2020.
  • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

III. Đối tượng giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Lưu ý:

  • Sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học  phí tại phòng CTHSSV trước ngày 12/10/2019.
  • Các đối tượng tại mục I, II, III đã nộp hồ sơ và được xét ở các năm học trước thì không cần bổ sung hồ sơ cho học kỳ I năm học 2019-2020. Trường hợp phát sinh là đối tượng có mức giảm học phí cao hơn hoặc mới được bổ sung các điều kiện thuộc đối tượng miễn, giảm thì yêu cầu nộp hồ sơ trước ngày 12/10/2019.
  • Hồ sơ xét miễn giảm thuộc các đối tượng quy định tại Thông tư 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Trích thông báo số 453/TB-ĐHKH
ngày 16/9/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH