Bổ sung sổ hộ nghèo, cần nghèo năm 2019 của các đối tượng được miễn giảm học phí

Để kịp thời triển khai miễn, giảm học phí và cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa và sinh viên thực hiện các nội dung liên quan sau:

Đối tượng:

  • Sinh viên thuộc đối tượng tàn tật-nghèo hoặc tàn tật-cận nghèo, Dân tộc thiểu số-nghèo hoặc Dân tộc thiểu số-cận nghèo đã được miễn học phí trong học kỳ I năm học 2018-2019, tiến hành bổ sung sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019.
  • Sinh viên là  người Dân tộc thiểu số hoặc tàn tật nhưng gia đình mới được đưa vào diện hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019, thì bổ sung sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019.
  • Sinh viên mới được hưởng các đối tượng miễn, giảm theo quy định.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2019

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Dãy nhà E)

Trích thông báo số 92/TB-ĐHKH
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học