Tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2018-2019

Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; cũng như phương hướng, nhiệm vụ của một HSSV, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" trong tháng 9/2018 dành cho sinh viên các Khóa: 39, 40, 41.

Lịch phân bố tham gia tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2018-2019 của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin cụ thể như sau:

Khóa Thời gian Ngày Địa điểm
39

7g30-11g00

14g00-17g00

28/9/2018

Sáng: Hội trường tầng 3, ĐHH, 04 Lê Lợi

Chiều: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ

40

7g30-11g00

14g00-17g00

29/9/2018 Sáng: Hội trường tầng 3, ĐHH, 04 Lê Lợi

Chiều: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ

41 7g30-11g00

14g00-17g00

30/9/2018

Sáng: Hội trường tầng 3, ĐHH, 04 Lê Lợi

Chiều: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ

Đây là một hoạt động quan trọng, đề nghị các bạn sinh viên chú ý tham gia đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm đã quy định.