Về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khoá 40

Thực hiện quy định chung, bắt đầu từ học kỳ II năm học 2016 - 2017, sinh viên Khoá 40 phải nộp học phí trực tuyến qua ngân hàng, cách thức nộp học phí được hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn nộp học phí trực tuyến trên trang Thông tin đào tạo tín chỉ của Nhà trường. Trường hợp những sinh viên chưa có thẻ ATM do Ngân hàng Công thương (VietinBank) phát hành thì phải nhanh chóng đến trực tiếp tại Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Số 20 Hà Nội – Thành phố Huế) để làm thẻ bổ sung.

Thời hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên Khoá 40 chậm nhất là 07 ngày trước ngày thi môn đầu tiên. Quá thời hạn trên, nếu sinh viên chưa nộp học phí thì sẽ không đủ điều kiện để tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016 - 2017.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa chỉ đạo giáo viên cố vấn và Ban cán sự các lớp Khoá 40 phổ biến cho sinh viên thuộc đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.