Đăng ký danh sách học hoặc thi chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Căn cứ công văn của Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên nước ngoài đang học tại Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ đề nghị các Trường thông báo cho sinh viên thuộc đối tượng nói trên đăng ký học hoặc thi chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo mẫu.

Hạn cuối đăng ký: 19/3/2017.

Sau thời hạn nói trên những sinh viên chưa đăng ký có thể liên hệ tại phòng tiếp sinh viên học ngoại ngữ không chuyên, A.I.3, tầng 1 nhà A trường Đại học Ngoại ngữ để bổ sung danh sách đến hết ngày 31/3/2017.

Trích công văn số 145/ĐHNN-ĐT
của Trường Đại học Ngoại ngữ