Thu bổ sung học phí còn thiếu của sinh viên khóa 40

Đề nghị các giáo viên cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp mà mình phụ trách.

Đầu năm học, Nhà trường đã tạm thu học phí nhập học HKI năm học 2016-2017 của sinh viên K40, nhóm ngành Khoa học tự nhiên với số tiền là 3.950.000đ/sinh viên.

Tuy nhiên, đối với các lớp K40: Toán, Toán ứng dụng, Công nghệ Thông tin… thì sau khi đăng ký học phần, số tiền học phí học kỳ I mà mỗi sinh viên phải nộp cho Nhà trường vượt quá số tiền đã tạm thu.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa, Ban cán sự lớp thông báo cho sinh viên kiểm tra số tiền học phí phải nộp trên trang đào tạo tín chỉ và trực tiếp đến Tổ Kế hoạch Tài chính (tầng 2, nhà A, 77 Nguyễn Huệ) để nộp bổ sung số tiền học phí học kỳ I còn thiếu.

Thời hạn nộp từ ngày 18/11/2016 – 14/12/2016 (vào các ngày 2-4-6) hàng tuần.

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên vẫn chưa nộp đủ số tiền học phí học kỳ I  sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa, Ban cán sự và sinh viên các lớp K40 nêu trên thực nhiên nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

Trích thông báo số 294/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học