13T1021239

Nhà 24, Kiệt 33, An Dương Vương, TP. Huế

0164 8645043

Nam

16/07 (sinh nhật)

07/10/2013 (gia nhập)