Liên hệ

Văn phòng khoa

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế (Tẩng 2 - Dãy nhà G)

Điện thoại: 054 3826767

Thầy Lê Văn Tường Lân (phó trưởng khoa)

Di động: 090 515 1357

Email: lvtlan@yahoo.com