Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cùng FPT Software

Chương trình đào tạo 10K Kỹ sư cầu nối (10K BrSE - Bridge Software Engineer) là chương trình của công ty phần mềm FSoft, nhằm đào tạo nguồn lực kỹ sư cầu nối giỏi tiếng Nhật trong thời gian ngắn nhất có thể cho FSoft và Việt Nam, để có thể hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực CNTT.

Thông tin chi tiết