[Seminar] Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây

Đề tài: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LẬP LỊCH TRÊN MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY", Mã số: 62.48.01.01. Nội dung trình bày: Tổng quan về bài toán lập lịch. Xây dựng mô hình và thuật toán lập lịch công việc thời gian thực cho các ứng dụng song song. Xây dựng mô hình cho các thành phần trên tính toán đám mây và các thuật toán lập lịch đa mục tiêu.
1. Thời gian: 08h00, ngày 12/10/2015 và 
                        14h00, ngày 14/10/2015

2. Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT

3. Người trình bày: NCS. Nguyễn Hoàng Hà, Bộ môn Công nghệ phần mềm

Đây là Seminar cấp Bộ môn về nội dung của luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Hà đang thực hiện. Kính mong quý thầy cô sắp xếp thời gian tham dự và góp ý cho NCS Nguyễn Hoàng Hà.
Trân trọng cảm ơn.
TL.  NCKH
Nguyễn Đăng Bình