Seminar về mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh Logic mô tả (1)

Seminar giới thiệu về mô phỏng hai chiều (song mô phỏng - bisimulation) giữa các diễn dịch của một ngôn ngữ logic mô tả.

Các diễn dịch trong logic mô tả đã thể hiện cho miền các đối tượng mà chúng ta quan tâm, đề cập. Tuy nhiên, các diễn dịch của một ngôn ngữ logic mô tả là khá nhiều và rộng. Mô phỏng hai chiều (song mô phỏng - bisimulation) nhằm đưa ra quan hệ về sự tương đương giữa các diễn dịch. 

Người trình bày: Trần Thanh Lương

Thời gian: 14h00, thứ 7, ngày 05/05/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Thành phần: Cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm