Lịch seminar học viên cao học Khóa 2010B tại bộ môn KHMT

Ngày 15 tháng 09 năm 2012, Bộ môn Khoa học Máy tính tổ chức seminar cho các học viên cao học khóa 2010 (lớp K2010B).

Bộ môn đề nghị các giáo viên trong bộ môn và các học viên có tên trong danh sách sau tham dự đông đủ. Ngoài ra, bộ môn mời những học viên và sinh viên các khóa quan tâm tham dự. Buổi sáng bắt đầu 7h30, buổi chiều bắt đầu 14h00.

Thứ tự seminar như sau:

STT Họ và tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Tố Châu Nghiên cứu các tiếp cận ngữ nghĩa của Chương trình Logic có ràng buộc TS. Trương Công Tuấn
2 Nguyễn Văn Đức Nghiên cứu về chương trình datalog dạng tuyển với các ràng buộc mạnh và yếu TS. Trương Công Tuấn
3 Phạm Thị Mỹ Linh Nghiên cứu các kỹ thuật hợp giải đối với chương trình logic tổng quát TS. Trương Công Tuấn
4 Trần Mừng Nghiên cứu các phương pháp phân cụm dữ liệu dạng ký hiệu TS. Hoàng Thị Lan Giao
5 Nguyễn Đức Nghĩa Mô hình học lưới các bộ phân loại và ứng dụng TS. Nguyễn Đăng Bình
6 Lê Bá Minh Phong Một số thuật toán khai phá luật kết hợp đa mức TS. Hoàng Thị Lan Giao
7 Nguyễn Đức Quê Nghiên cứu  chuỗi kết hợp trong tin sinh học PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng
8 Nguyễn Văn Sửu Học và nhận dạng đối tượng sử dụng phương pháp MSER TS. Nguyễn Đăng Bình
9 Tôn Nữ Diễm Xuân Nghiên cứu bảng phân phối tổng quát đối với bài toán khai phá luật TS. Hoàng Thị Lan Giao