Seminar về Logic mô tả

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về logic mô tả nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn ban đầu.

Logic mô tả là một họ các ngôn ngữ hình thức rất phù hợp cho việc biểu diễn và suy luận về tri thức thuật ngữ. Các logic mô tả đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các ontology, web ngữ nghĩa và các ứng dụng có tính chất suy luận khác. Logic mô tả đã và đang được nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Nội dung của seminar là giới thiệu những kiến thức cơ bản về logic mô tả nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn ban đầu về logic mô tả, bao gồm cú pháp, ngữ nghĩa, các ứng dụng,…

Người trình bày: Trần Thanh Lương

Thời gian: 14h00, thứ 7, ngày 31/03/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Chỉnh sửa lần cuối bởi ttluong [24/04/2012 08:36]