Seminar luận án Tiến sĩ cấp Hội đồng Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Văn Trung vào ngày 19/4/2017.

Luận án: Xử lý tri thức không nhất quan theo tiếp cận dựa trên Ontology.
Thời gian: 15g00 tại Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin.
Thành phần: Hội đồng Khoa, các giảng viên quan tâm.