Seminar

 • Seminar về học máy trong ngữ cảnh logic mô tả

  Seminar đề cập đến các hệ thống thông tin trong ngữ cảnh logic mô tả. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra bài toán học máy trong hệ thống thông tin này. Seminar cũng đề cập đến một hướng mới trong học máy đó là học khái niệm, qua đó cũng đưa ra một số kết quả ban đầu về việc học khái niệm và xấp xỉ khái niệm.

 • Seminar bộ môn KHMT về Độ đo GINI và Mô hình Naive Bayers

  Buổi seminar này sẽ trình bày tiếp "Một số độ đo thường sử dụng trong việc lựa chọn thuộc tính dùng để tách dữ liệu" - độ đo GINI, ngoài ra sẽ trình bày thêm một mô hình khá đơn giản nhưng được ứng dụng rất nhiều trong bài toán phân lớp - mô hình Naive Bayes.

 • Seminar bộ môn KHMT: Một số mô hình học thống kê

  Nội dung của seminar là giới thiệu một số mô hình học thường sử dụng trong phân lớp dữ liệu nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn tổng quan, đồng thời đưa ra một số đánh giá ưu nhược điểm của chúng trên một số tập dữ liệu cụ thể.

 • Seminar về mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh Logic mô tả (2)

  Tiếp theo Seminar trước, Seminar này sẽ giới thiệu các định lý, bổ đề, tính chất của mô phỏng hai chiều giữa các diễn dịch.

 • Seminar về mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh Logic mô tả (1)

  Seminar giới thiệu về mô phỏng hai chiều (song mô phỏng - bisimulation) giữa các diễn dịch của một ngôn ngữ logic mô tả.

 • Seminar về soạn thảo văn bản với LaTex

  LaTex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao. Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh.

 • Seminar về Suy luận trong logic mô tả

  Tiếp theo buổi seminar 2 tuần trước về những kiến thức cơ bản về logic mô tả.

 • Seminar về Logic mô tả

  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về logic mô tả nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn ban đầu.