Seminar

  • Seminar về Logic mô tả

    Giới thiệu những kiến thức cơ bản về logic mô tả nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn ban đầu.

Mới nhất