Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016

Thực hiện công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT ngày 31/12/2014 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2016 như sau:

1.      Đối với cá nhân

Đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp theo hướng dẫn của ĐH Huế trong công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT, bao gồm: nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp ĐH Huế, ngoài nộp phiếu đề xuất thì cá nhân phải đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn).

2.      Đối với đơn vị

Lập danh mục tổng hợp từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và gửi bằng văn bản có chữ ký xác nhận của trưởng đơn vị cùng với phiếu đề xuất của các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề xuất của cá nhân qua hệ thống Thông tin quản lý hoặc qua địa chỉ email nckhdn@gmail.com.

3.      Tiến độ thực hiện

a. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế từ ngày 5/01/2015 đến ngày 5/02/2015.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 31/01/2015.

b. Các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế từ ngày 5/01/2015 đến ngày 5/02/2015.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 15/02/2015.

c. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Bao gồm các đề tài KH&CN cấp cơ sở Trường ĐHKH, đề tài NCKH sinh viên, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác (tham gia Chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, …).

Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 30/4/2015.

 Các biểu mẫu và phụ lục có thể tải trên trang web của Bộ KH&CN (địa chỉ http://www.most.gov.vn), và trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và thông báo cho các cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình biết để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch./.

Theo công văn số 07/ĐHKH-KHCN
của Trường Đại học Khoa học.