Seminar báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở ĐHH năm 2015-2016

Thông báo

ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh chủ đề tài “Nghiên cứu tích hợp các Ontology và các Rule trong Web ngữ nghĩa bằng chương trình logic mô tả” báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở ĐHH năm 2015-2016 (năm thực hiện thứ nhất).

Thời gian: 16h00 ngày 15/12/2015

Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT

Thành phần: Hội đồng Khoa học Khoa, các thành viên của Bộ môn Công nghệ phần mềm và đại diện của phòng  KHCN – HTQT

Trân trọng kính mời.

 

TL. NCKH

Nguyễn Đăng Bình