Nghiệm thu, seminar đề tài cấp cơ sở ĐHH năm 2014, 2015

Trên cơ sở công văn số 437/ĐHKH-KHCN về việc Nghiệm thu, seminar đề tài cấp cơ sở ĐHH năm 2014, 2015. Khoa CNTT xin được thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài và yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế thực hiện năm 2014 - 2015

- Đối với đề tài chưa có khả năng nghiệm thu cấp cơ sở trước 15/12/2015, Chủ nhiệm cần tiến hành báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng khoa học Khoa, hoặc Bộ môn chuyên môn và có sự tham dự của đại diện phòng KHCN-HTQT. Chủ nhiệm đề tài tự đánh giá kết quả thực hiện (theo mẫu), những nội dung chua đạt kế hoạch, khả năng hoàn thành và dự kiến thời gian cụ thể nghiệm thu cấp cơ sở trong quý 1/2016. Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt, Chủ nhiệm đề tài cần nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết. Báo cáo cần có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, chữ ký của Hiệu trưởng và được đóng dấu theo quy định. Biên bản báo cáo là cơ sở để thanh lý hợp đồng quyết toán kinh phí năm 2015.

- Đối với đề tài đã hoàn thành, Chủ nhiệm đề tài hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu cấp cơ sở trước ngày 25/12/2015. Biên bản nghiệm thu là cơ sở để thanh lý hợp đồng quyết toán kinh phí năm 2015.

 

2.  Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế thực hiện năm 2015 - 2016

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2015 trước Hội đồng khoa học Khoa, hoặc Bộ môn chuyên môn và có sự tham dự của đại diện phòng KHCN-HTQT. Chủ nhiệm đề tài tự đánh giá kết quả thực hiện (theo mẫu), những nội dung chưa đạt được so với kế hoạch. Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt, Chủ nhiệm đề tài cần nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết. Báo cáo cần có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, chữ ký của Hiệu trưởng và được đóng dấu theo quy định. Biên bản báo cáo là cơ sở để thanh lý hợp đồng quyết toán kinh phí năm 2015.

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN năm 2015 của Chủ nhiệm đề tài gồm 02 bản giấy gửi đến phòng KHCN-HTQT trước ngày 15/12/2015 và 01 file điện tử được gửi theo địa chỉ: nckhdn@gmail.com để tổng hợp và gửi Đại học Huế. Đây là cơ sở để Đại học Huế giao dự toán kinh phí năm 2016. Hiệu trưởng đề nghị các Trưởng đơn vị và các chủ đề tài nghiêm túc thực hiện.

 

***Mọi thông tin chi tiết, các Chủ nhiệm đề tài gặp Trợ lý NCKH của Khoa để phối hợp thực hiện, hoàn thành càng sớm càng tốt./.

Trợ lý NCKH

Nguyễn Đăng Bình