Nghiên cứu khoa học

  • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2012

    Theo công văn của Trường Đại học Khoa học, đề nghị các chủ dề tài cấp Đại học Huế khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2012 với những nội dung được yêu cầu cụ thể. Bên cạnh đó đề nghị toàn thể cán bộ kiểm tra, cập nhật các thông tin trên CSDL Khoa học của Đại học Huế.