3rd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication

Hội thảo khoa học quốc tế "3rd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication - ICTCC 2017" (Tính tự nhiên của tính toán và truyền thông”). Hội thảo do trường Đại học Khoa học Huế và phối hợp cùng EAI (European Alliance for Innovation) và Khoa Công nghệ thông tin đồng tổ chức vào thời gian 16/3/2017-18/3/2017.

Hội thảo ICTCC là một trong hoạt động chính về NCKH của Khoa trong năm 2017. Vì vậy kính mong quý thầy cô , các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong Khoa quan tâm và tích cực viết bài tham gia Hội thảo lần này.

Hạn nộp bài : 4/10/2016.

Trang web của Hội thảo: http://ictcc.org/2017/show/home

 

 

---

TL. NCKH

Nguyễn Đăng Bình