Hội thảo quốc gia lần thứ 19 @ 2016 - Thông báo số 1

Hội thảo Quốc gia lần thứ 19 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016.
 
Hội thảo năm nay Hội thảo có một số thay đổi trong cách tổ chức:
- Kỷ yếu của hội thảo sẽ được in trước khi Hội thảo diễn ra,
chỉ những bài được in trong kỷ yếu mới được báo cáo tại Hội thảo.
- Có 1 track riêng dành cho những bài viết bằng tiếng Anh.
Sau hội thảo, những bài chất lượng trong track này sẽ được giới thiệu
để mở rộng và đăng trong tạp chí Tin học và Điều khiển học.
 
Thông tin về các mốc thời gian quan trọng của hội thảo:
- Hạn nộp bài (toàn văn): 30/6/2016
- Ngày thông báo chấp nhận: 30/8/2016
- Ngày hội thảo: 1-2/10/2016.
- Website: http://nsict2016.hnue.edu.vn/; http://www.hoithaoquocgiacntt.ac.vn

Trân trọng thông báo !
---
TL. NCKH &HTQT
Nguyễn Đăng Bình