Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Kính gửi Quý Thầy Cô,
Theo thông báo của Nhà trường, để tạo điều kiện cho Quý Thầy Cô hiểu rõ hơn các thủ tục và điều kiện đăng kí đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFODSTED) hỗ trợ cấp kinh phí, Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ sẽ được tổ chức tại Huế vào thứ năm, ngày 1/10/2015. Mọi thông tin chi tiết về chương trình hội nghị và quy định đăng kí tham gia, Quý Thầy Cô có thể tìm hiểu ở địa chỉ:

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-to-chuc-Hoi-thao-gioi-thieu-va-huong-dan-cac-chuong-trinh-tai-tro-ho-tro-nam-2015-cua-Quy-Phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-Quoc-gia-172/
Vì vậy, Khoa CNTT kính thông báo để Quý Thầy Cô quan tâm đăng kí tham dự.
Thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ:
Ms. Hoàng Thanh Vân
Email: vanht@most.gov.vn
Tel.: 04 – 39367750

 

TL. NCKH

Nguyễn Đăng Bình