Khoa thông báo nội dung và thời gian triển khai đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện năm 2016 tại Đại học Huế với nguồn kinh phí khác.

Thực hiện công văn số 805/ĐHH-KHCNMT ngày 7/9/2015 của Đại học Huế và sự đồng ý của Hiệu trưởng về việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện năm 2016 với nguồn kinh phí khác. Do thời gian tương đối gấp, Khoa kính thông báo Quý Thầy Cô có nhu cầu được biết để triển khai nội dung.

Kính gửi Thầy Cô,

Nhà trường vừa có thông báo triển khai đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện năm 2016 với nguồn kinh phí khác. Khoa đã có thông báo trên website chủ trương của ĐHH tại http://it.husc.edu.vn/khoahoc/nckh/?detail=914. Do thông báo từ ĐHH và từ Trường gấp nên Khoa CNTT thông báo các thầy cô nội dung triển khai:

1.  Cán bộ đăng ký đề tài tiến hành đề xuất online trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn). Từ ngày 5/9/2015 đến ngày 15/9/2015.

2. Đối với Khoa: Cán bộ đăng ký đề tài ở Khoa CNTT chậm nhất là đến hết ngày 15/9/2015  để có cơ sở Khoa xét duyệt và xếp thứ tự ưu tiên và làm các thủ tục bằng văn bản gửi về Phòng KHCN-HTQT (tối đa 03 đề xuất theo thông báo của Trường). 

Yêu cầu: Nộp bản bản in phiếu đề xuất cho Thư ký của Văn phòng Khoa và gửi một bản file qua email, địa chỉ nguyendangbinh@gmail.com cho trợ lý NCKH để tổng hợp gửi kèm lên cho Trường.

Lưu ý: Nhà trường sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí tuyển chọn và kinh phí nghiệm thu đề tài.

3. Các biểu mẫu và phụ lục có thể tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm: http://www.husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=70

Thông tin liên hệ: cô Nguyễn Thị Hà - Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; điện thoại: 054.3824030; email: bkhcn@hueuni.edu.vn.

Trợ lý NCKH - HTQT

Nguyễn Đăng Bình