Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH thực hiện năm 2016 tại Đại học Huế với nguồn kinh phí khác

Để tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế với nguồn kinh phí khác, Đại học Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế với nguồn kinh phí khác như sau:

Cá nhân đăng ký đề xuất trên phần mềm quản lý khoa học của Đại học Huế (http://qlkh.edu.vn) từ ngày 05/9/2015 đến hết ngày 15/9/2015. Các đơn vị tiến hành sơ tuyển, lựa chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế năm 2016 với nguồn kinh phí khác, lập danh mục báo cáo (bản in và bản điện tử) gửi về Đại học Huế trước ngày 22/9/2015

Trên cơ sở danh mục đề xuất do các đơn vị lựa chọn và báo cáo, Đại học Huế sẽ xác định danh mục và tiến hành tuyển chọn chủ nhiệm đề tài theo quy định về quản lý đề tào, dự án KHCN tại Đại học Huế ban hành kèm theo quyết định số 964/QĐ-ĐHH ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế.

Tiến độ thực hiện

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế từ ngày 5/9/2015 đến ngày 15/9/2015.

- Các đơn vị nộp danh mục tổng hợp và các phiếu đề xuất của cá nhân cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 16/9/2015.

Các biểu mẫu và phụ lục có thể tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hà - Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. ĐT: 054.3824030; Email: bkhcn@hueuni.edu.vn

Theo công văn số 805/ĐHH-KHCNMT
của Đại học Huế