Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2016

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Giám đốc Đại học Huế đã có quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2016, gồm 75 đề tài (Danh mục ở file đính kèm). Đại học Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2016 như sau:

1. Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế phải có các tiêu chuẩn sau:

 - Là cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đã có kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc lĩnh vực gần với đề tài.

 - Có khả năng tổ chức thực hiện đề tài.

 - Tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn không là chủ nhiệm của bất kỳ đề tài, chương trình hoặc dự án các cấp.

 - Đối với giảng viên, thời gian giảng dạy trong năm không vượt quá định mức giờ giảng đối với một giảng viên do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài quy định

 2. Đăng ký tham gia tuyển chọn

 a) Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm viết thuyết minh qua mạng Internet tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn. và cập nhật tiềm lực khoa học tại địa chỉ: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn.

 b) Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học: 7 bản (1 bản gốc, 6 bản photo) lập theo mẫu đính kèm. Thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chủ trì ký tên, đóng dấu và đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

 c) Phòng KHCN- HTQT của các đơn vị thu nhận hồ sơ và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn.

 3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 11 giờ 00, thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2015. Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2016 sẽ họp trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Thông tin cụ thể xin xem thêm tại website Đại học Huế.

Nguồn: Website Đại học Huế