Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên sau đại học

Thực hiện chủ trương của Đại học Huế về việc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho người học tại Trường Đại học Khoa học, Nhà trường sẽ cấp kinh phí thực hiện đề tài (các khâu đề xuất, xét duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu được thực hiện như một đề tài cấp Cơ sở Trường ĐHKH) trong năm học 2015-2016 cho các đối tượng sau:


- Cán bộ của Trường là người học thuộc các cơ sở đào tạo trong nước;

- Sinh viên sau đại học (ngoại trừ sinh viên đang học năm cuối) do Trường Đại học Khoa học đào tạo.

- Số lượng ứng viên đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài của mỗi đơn vị không vượt quá 15 người.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Bảng điểm các học phần năm thứ nhất của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài do Phòng Đào tạo Sau đại học xác nhận (có đóng dấu);

- 01 bản Thuyết minh đề tài (Mẫu 2-TM/ biểu mẫu đề tài NCKH SV SĐH);

- Danh mục đề xuất đề tài xếp theo thứ tự ưu tiên (Mẫu 1/ biểu mẫu đề tài NCKH SV SĐH), gửi về Phòng KHCN- HTQT qua địa chỉ email nckhdn@gmail.com.

Các biểu mẫu được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Biểu mẫu đề tài cấp trường &NCKH SV>Biểu mẫu đề tài NCKH SV SĐH.

 Hồ sơ gửi về Phòng KHCN- HTQT trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

Đề nghị Trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Theo công văn số 186/ĐHKH-KHCN
của Trường Đại học Khoa học