Thông báo tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 tại Đại học Huế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế đã xác định Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 tại Đại học Huế (ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 4 năm 2015), thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 tại Đại học Huế như sau:

1. Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ phải có các tiêu chuẩn sau:
- Là cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
- Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc chủ trì đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu.
- Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài hoặc dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc đang bị xử lý theo khoản 1 Điều 34 của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn
Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại số 448/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 4 năm 2015 (có file đính kèm).
Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:
a) Thuyết minh đề tài: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo mẫu đính kèm (mẫu dành cho thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ do đại học vùng làm cơ quan chủ trì). Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện ký tên, đóng dấu.
b) Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) theo mẫu đính kèm. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện ký tên, đóng dấu xác nhận đồng thời phải được thể hiện trên CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ của Đại học Huế (http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn).
Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.
3. Đăng ký tham gia tuyển chọn
Việc đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài được thực hiện tuần tự theo các bước sau:
a) Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm viết thuyết minh qua mạng Internet tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn.
b) Hồ sơ gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn, thuyết minh đã được đăng ký qua phần mềm quản lý khoa học Đại học Huế, đồng thời Năng lực khoa học, kinh nghiệm và thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài của cá nhân đăng ký (thuyết minh tiềm lực) đã được thể hiện trên CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ của Đại học Huế.
4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 11 giờ 00 ngày 04/5/2015 (thứ Hai).
5. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hà – Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Điện thoại: 054.3824030; Email: bkhcn@hueuni.edu.vn.
6. Lưu ý: Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan được đăng tải trên website:http://hueuni.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây./.

Nguồn: website Đại học Huế