Đăng ký các Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế và Trường ĐHKH năm 2013

THÔNG BÁO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNTT đã tiến hành họp vào lúc 8h ngày 14/5/2012 và xét các đề tài cấp cơ sở cấp Đại học Huế và trường Đại học Khoa học của các cán bộ đã đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học, kết quả như sau:

I. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (xếp theo thứ tự ưu tiên) như sau:

1.1. Ths. Trần Thanh Lương

Tên đề tài đăng ký: “Học khái niệm đối với các cơ sở tri thức trong logic mô tả dựa vào mô phỏng hai chiều”.

1.2 Ths. Nguyễn Hoàng Hà

Tên đề tài đăng ký: “Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán lưới và điện toán đám mây”.

1.3 Ths. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

Tên đề tài đăng ký: “Nghiên cứu và ứng dụng chương trình logic mô tả trong suy diễn cho Web ngữ nghĩa”.

1.4 TS. Hoàng Quang

Tên đề tài đăng ký: “Nghiên cứu một số vấn đề trong việc thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu trên các tài liệu XML”.

 

II.     Đề tài cấp cơ sở trường (xếp theo thứ tự ưu tiên) như sau:

2.1 Ths. Đoàn Thị Hồng Phước

Tên đề tài đăng ký: “Đánh giá hiệu quả một số mô hình học thống kê trong bài toán phân lớp dữ liệu”.

2.2 Ths. Trương Văn Quốc Nhật

Tên đề tài đăng ký: “Xây dựng phương án nắm bắt các vấn đề quan tâm của người sử dụng trong một cổng thông tin điện tử thông qua quá trình truy cập”.

2.3 Ths. Nguyễn Thị Bích Lộc

Tên đề tài đăng ký: “Sử dụng lý thuyết ôtômát để xác định ngữ nghĩa đặc trưng trong logic mô tả”.

 

Phó Trưởng Khoa CNTT

Nguyễn Đăng Bình