Bổ sung đề tài KH&CN cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động KH&CN, ĐHH đã tổ chức tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015 và đang trình các cấp quản lý phê duyệt Thuyết minh. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu NCKH, đồng thời khuyến khích các nhân sử dụng kinh phí tự có để đầu tư cho NCKH, ĐHH hướng dẫn các đơn vị triển khai như sau:

Các đơn vị thông báo đến cá nhân có nhu cầu đề xuất đề tài cấp ĐHH năm 2015 sử dụng nguồn kinh phí khác (ngoài NSNN)

Cá nhân đăng ký đề tài và viết thuyết minh trên phần mềm QLKH của ĐHH tại http://qlkh.hueuni.edu.vn/, trong khoảng thời gian từ ngày 22/12/2014-22/01/2015

Các đơn vị đề xuất HĐ tuyển chọn đề tài  đã viết thuyết minh gửi về ĐHH trước ngày 31/01/2015.

Các đơn vị tổ chức họp HĐ tuyển chọn chủ trì đề tài và gửi các Thuyết minh đã được chọn về ĐHH trước ngày 20/3/2015 để GĐ ĐHH phê duyệt.

Trích công văn số 189/ĐHH-KHCNMT
của Đại học Huế