Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2017

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài KHCN cấp ĐHH năm 2017, ĐHH hướng dẫn triển khai kế hoạch tuyển chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài như sau:

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2017 được công bố trên trang web của Đại học Huế.

2. Cá nhấn đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước 30/6/2016:

  • Viết thuyết minh qua phần mềm QLKH ĐHH tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn; 
  • Cập nhật tiềm lực khoa học trên CSDL KHCN ĐHH tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn; 
  • Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học: 8 bản (1 bản gốc, 7 bản photo) tại phòng KHCN-HTQT.

Trích công văn số: 674/ĐHH-KHCNMT
của Đại học Huế