Seminar đề tài cấp cơ sở Đại học Huế năm 2013

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế ký ban hành về quản lý đề tài KHCN tại các đơn vị thuộc Đại học Huế; Hiệu trưởng đề nghị các chủ nhiệm đề tài KHCN cấp cơ sở Đại học Huế triển khai trong năm 2013 thực hiện một số việc như sau:

Tổ chức seminar, báo cáo kết quả đã làm được sau một năm thực hiện đề tài.

Dự kiến công việc phải thực hiện trong năm 2014 trước Khoa, Bộ môn và sự tham dự của phòng KHCN-HTQT.

Trích công văn số 169/ĐHKH-KHCN

của Trường Đại học Khoa học