Đề xuất danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2015

Chi tiết xin xem tại bảng thông báo trước VPK./.