Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2013

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài KHCN cấp cơ sở Đại học Huế chú ý thực hiện những nội dung trong công văn này.

./.