Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014

Ngày 8/5/2013 Trường đã nhận được công văn, danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014 do Đại học Huế gửi. Phòng KHCN-HTQT đề nghị các đơn vị đơn vị thông báo cho các cán bộ thuộc đơn vị mình biết để tiến hành nộp hồ sơ đăng ký chủ nhiệm đề tài cấp Bộ đúng thời gian quy định. 

Thông tin chi tiết xin xem tại website của Đại học Huế.