Nghiệm thu, seminar đề tài cấp cơ sở ĐHH năm 2012 và cấp Bộ B2010

Các chủ nhiệm đề tài Khoa học Công nghệ các cấp chú ý thực hiện những nội dung trong thông báo dưới đây.

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-DDHH-KHCN ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế về việc quản lý đề tài KHCN tại các đơn vị thuộc Đại học Huế; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo cho các chủ nhiệm đề tài KHCN thực hiện một số việc như sau:

1. Đề tài cấp Bộ B2010-2011

Các chủ nhiệm đề tài bao gồm:

PGS.TS Trịnh Thị Định, Khoa Lịch sử

TS. Nguyễn Đăng Bình, Khoa Công nghệ Thông tin

TS Nguyễn Thanh Tân, Phòng ĐTĐH-CTSV

hoàn thiện báo cáo và nghiệm thu đề tại trước ngày 30.11.2012. Sau thời gian trên nếu đề tài chưa được nghiệm thu, Nhà trường sẽ làm công văn trình Đại học Huế đề nghị thanh lý theo quy định.

2. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (ĐHH 2011)

Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết, tóm tắt đề tài và làm thành 07 bộ theo đúng quy định.

Trưởng đơn vị đề xuất thành phần Hội đồng nghiệm thu cơ sở và gửi về Trường qua phòng KHCN-HTQT.

Sau khi nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo nộp cho Khoa và liên hệ với phòng KHCN-HTQT hoàn tất các thủ tục còn lại.

Trưởng đơn vị đề xuất Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế và gửi về phòng KHCN-HTQT để Trường đề nghị Đai học Huế ra quyết định nghiệm thu cấp Đại học Huế trong quý I năm 2013.

3. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (ĐHH 2012)

Tổ chức seminar, báo cáo kết quả đã làm được sau một năm thực hiện đề tài theo mẫu (liên hệ VPK để nhận mẫu) và dự kiến công việc phải thực hiện trong năm 2012 trước Khoa, Bộ môn và sự tham dự của phòng KHCN-HTQT để lưu theo dõi, làm cơ sở xét cấp kinh phí cho năm tiếp theo.

4. Tất cả các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Đại học Huế, cấp Bộ thực hiện năm 2012 liên hệ với phòng KHTC-CSVC đề hoàn tất chứng từ quyết toán kinh phí trước ngày 15.11.2012. Chủ nhiệm đề tài nào không quyết toán kinh phí đúng thời hạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với Nhà trường.

Trích công văn số 435/ĐHKH-KHCN

của Trường Đại học Khoa học

Bình luận

Chưa có bình luận nào.