Danh sách chính thức các đội tham gia dự thi Olympic - ACM/ICPC

Theo thông báo của Khoa Công nghệ Thông tin về việc tổ chức cuộc thi Olympic, ACM/ICPC, nhằm chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học Huế. Để cuộc thi thành công tốt đẹp, BCN Khoa Công nghệ Thông tin đề nghị  các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia (danh sách đính kèm theo đây) nhiệt tình tham gia đầy đủ.