Governing Board

Vice Dean
Trương Công Tuấn
Assoc. Prof. Dr. Tuấn Trương

(Undergraduates, Research & International Cooperation)
Dean
Hoàng Quang
Assoc. Prof. Dr. Quang Hoàng

(General Affairs & Postgraduates)
Vice Dean
Lê Văn Tường Lân
Dr. Lân Lê

(Assets Management, Student Affairs & Personnel Organisation)

Assistants

Academic Affairs
Nguyễn Ngọc Thủy
Mr. Thủy Nguyễn
Academic Affairs
Nguyễn Văn Trung
Dr. Trung Nguyễn
Personnel Organisation
Trần Thị Phương Chi
Ms. Chi Trần
Postgraduates
Đặng Thanh Chương
Dr. Chương Đặng